ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА


Вашият коментар

ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ

В тази глава реших да обобщя две важни теми от проектният фиш, които присъстват неизменно във всяка процедура. Това са: индикаторите за успех и съответствието на проекта с хоризонталните политики на Европейския съюз. Освен, че са взаимосвързани логически, двете теми следва да бъдат добре осмислени от кандидатите, защото при одобряване и финансиране на проектното предложение, бенефициентите ще следва да отчитат степента на тяхното постигане след реализирането на проекта си. Неведнъж в книгата подчертавам, че всяка точка, даже половинка са от изключително значение за това дали ще получите финансиране или ще останете от страната на одобрените, но за съжаление не получили средства, поради тяхното изчерпване. Затова, пишейки проектното си предложение, следва да се стремите не просто да получите минималният сбор от от точки, които ще Ви класират за оценка. Крайната Ви цел е: финансиране и сключване на договор, което означава, че четейки проекта Ви, оценителите следва да повярват във Вашата идея, нейната реалистичност и изпълнимост. Само тогава те ще Ви присъдят максимума по възможно най-много от критериите.

Индикаторите за успех представляват количествени мерки за постигнати резултати или изпълнените цели, които кандидатите предварително са си поставили. Във формуляра за кандидатстване трябва да включите информация за тях като съобразите доколко са подходящи и обективно измерими с Вашата идея и целите на Програмата. Ако проектът Ви премине “първото сито на проверка” относно административното съотвествие по отношение на допустимостта, оценителите ще извършат техническа и финансова оценка, а индикаторите за очаквани резултати са важни критерии, по които можете да получите добри точки.

Какво представляват индикаторите за успех, как да ги опишете коректно в своя формуляр за кандидатстване и как да не пропуснете толкова важното съответствие с хоризонталните политики на ЕС?

 Отговор на този въпрос и на много други можете да разберете повече в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами