ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА


Вашият коментар

ДА ДОПЪЛНИМ ТЕФТЕРА

Както Ви казах, тефтерчето трябва да е някъде подръка, защото честичко ще правим справки с написаното в него. Но първо, ще го допълним с още важна информация, която ще послужи като план с точки.Всяка фирма има свои реквизити като: собствено наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция (когато е различен от седалището и адрес на управление), име/на на представляващ/и компанията, собствен единен идентификационен код (ЕИК), банкови сметки и т.н. Сигурна съм, че в ежедневието си всеки мениджър, използва многократно тази информация, с която идентифицира представляваната от него фирма пред партньори и институции. Ако все още не сте обобщили тези данни някъде, моят съвет е да го направите в тефтера, защото формулярът за кандидатстване изисква пълно представяне на компанията. Ако не сте се подготвили предварително, ще трябва честичко да оставяте писането и да издирвате това-онова. Не препоръчвам този вариант, защото писането, още повече на проект, е дейност, която е добре да не бива накъсвана. Започнете ли с писането, не ставайте, докато не приключите поне с един самостоятелен пасаж от формуляра. Така ще сведете до мининум опасността да забравите важни детайли или да приложите документи, които оценителната комисия допълнително ще анализира.

Съветвам Ви да съберете всички изброени по-долу и в самата книга документи поне седмица-две преди крайният срок за подаване на проектни предложения, за да си дадете възможност за повторен преглед на същите и евентуални корекции, при несъотвтествие. Съобразете, че част от тях са изходящи от институции, като например Националния статистически институт (НСИ), откъдето следва да получите документ, удостоверяващ Код на основната Ви икономическа дейност, или Патентно ведомство. В тези случаи предвидете по-голям срок, в който бихте могли да се сдобиете с необходимите документи.

Какво друго ще Ви е необходимо като информация и как да изчислите и определите:

-Финансова и икономическа стабилност на предприятието;

EBITDA;

Производителност преди изпълнението на проекта;

Задлъжнялост преди изпълнението на проекта;

-как да съставите бюджет;

Подробно изброяване на документите, респективно данните, които е добре да обобщите в тефтера и бърза методология за изчисление на горните икономически показатели, които ще Ви помогнат да получите максимален брой точки,  ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами


Вашият коментар

ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ако сте били кандидат по процедура за възлагане на обществена поръчка или вече сте изпълнител със сключен договор по такава, сте наясно, че начина на изразходване на средства за Възложителите е строго регламентиран и те следва абсолютно точно да се съобразят с разписаните правила и процедурни норми на ЗОП. В зависимост от прогнозната стойност сумата, предмет на поръчката, процедурите по този закон са няколко вида, но в нашият случай, когато Възложител на поръчката ще бъде търговско предприятие и то получило безвъзмездни средства по оперативна програма, ще следва да следвате правилата на конкретно Постановление на Министерски съвет. Същото ще бъде публикувано както в Оперативното Ръководство за изпълнение на проекти, така и ще можете да го откриете в сайта на МС (Министерски съвет). Така както Възложителите по ЗОП следва да публикуват в своята електронна страница и на страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП): решение, обявление и т.н., за провеждане на процедурата, така и Вие в зависимост от стойността на предвидената за обявяване поръчка, ще следва да изготвите и публикувате информация във Вашата електронна страница (при наличие на такава) и в страницата на ОП „Конкурентоспособност“, като е вероятно и отново в зависимост от прогнозната стойност, да е необходимо да обявите информация и в местен/национален ежедневник.

Начина на определяне на Изпълнителите (доставчиците) на: оборудване/строителство/услуги е много важен  при изпълнение на одобрен за финансиране проект, защото Управляващият орган ще следи дали изборът Ви е следвал и спазвал принципите на:

  • Публичност и прозрачност;
  • Свободна и лоялна конкуренция;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

Ето защо още при писането на проектното предложение, във формуляра за кандидатстване следва детайлно и много внимателно да опишете как точно предвиждате да изберете изпълнители.

Такива ще са Ви необходими, ако извършвате строителство, предвиждате закупуване на оборудване или услуги, включително и дейностите за визуализация. Не забравяйте, че избора на доставчици/изпълнители е и дейност, която трябва да включите в плана за изпълнение на проектните дейности и то толкова пъти, колкото доставки ще бъдат извършвани.

В зависимост от определената в бюджетната част на проектното предложение стойност на конкретната доставка, можете да съобразите избора на доставчици според следните указания:

1. Избор с публична покана: когато сумата за доставки и услуги без включено ДДС е равна или по-висока от 20 000 лв. В случай на строително-монтажни дейности, стойността следва да бъде равна или по-висока от 60 хил.лв. без включено ДДС.

2.Избор без провеждане на процедура при по-ниски стойности от обявените в т.1 по-горе.

И в двата случая във формуляра следва подробно да опишете начина на избор, каква методология ще следва Екипа за управление при изпълнението на тази дейност и отново подчертавам: не забравяйте да впишете необходимият брой пъти в плана за изпълнение.

Ако проектът Ви бъде одобрен за финансиране ще следва да спазите предварително разписаният от Вас начин в проектното предложение, а едно от първите действия, които ще следва да направите почти веднага след подписване на договора е да представите „График на изпълнение на процедурите за избор на изпълнител“. Това означава, че внимателно преценете какъв срок следва да зададете за всеки избор на доставчик, особено ако ще искате Управляващият орган да извършва предварителен контрол на извършените от Вас дейности при реализирането на проекта, защото макар и много удобен този вариант, допълнително увеличава срока за всяка дейност.

В книгата съм представила съпоставка между формуляра и междинен/финален отчет, който бенефициентите представят при изпълнение на проекта, за по-ясно визуализиране на конкретните изисквания и необходими действия, които следва да опишете. Разбира се съм представила и примерни варианти, както и попълнения образец на формуляр, който не забравяйте да погледнете.

Подробно описание на видовете, методология и критерии, с които трябва да се съобразявате при описанието на начина на избор на изпълнител в проектното предложение,  ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ИЛИ НЕ?

Това е един от големите въпроси, който дерзае неминуемо почти всеки кандидат. Важен е много, защото първо, че касае цели 20% и второ играе изключително голяма роля при определянето на стойността на проекта. Доста проектни предложения са отхвърлени именно, поради некоректно определяне на правото на ползване на данъчен кредит.

Данък добавена стойност (ДДС) за целите на оперативната програма /съгласно ПМС 62 и Указания на МФ № 91-00-502/27.08.2007г./ бива възстановим и невъзстановим ДДС. Невъзстановимият ДДС е допустим разход по проекта. За ДДС има отделни специални части в Насоките, в Оперативното ръководство и в допълнителните приложения, които бях разгледала детайлно. Имаше немалко информация, като по-долу ще представя резюме на най-важната част от нея, но честно казано, когато прочетох за пръв път частта за ДДС, не разбрах какво точно казват Указанията на министъра на финансите за третирането на този данък като допустим разход. В крайна сметка, колко процента е съфинансирането, въпреки, че са обявени едва 10% собствено участие.

Според Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” и Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по същата процедура,спефиката на тълкуването на това дали ще Ви възстановят разходите или не, зависи от следните условия:

-Да са действително платени (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на междинния/финалния отчет по проекта от страна на бенефициента. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

-Бюджетът трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта. Недопустимите разходи за въстановим ДДС не се считат за собствено съфинансиране от страна на бенефициентаВсъщност много бързо и лесно можете да разберете дали следва да пишете стойността с или без включено ДДС.

Всъщност много бързо и лесно можете да разберете дали следва да пишете стойността с или без включено ДДС.

Отговор на този въпрос, както и конкретни примери, които ще са Ви от огромна полза за определянето на правото на ползване на данъчен кредит ще намерите в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Независимо дали Вие ще пишете своя проект или ще го възложите на консултант, то в него задължително следва е представено точно описание на опита и отговорностите на екипа за управление на проекта. Екипът по проекта е подходящ за изпълнение на проектните дейности, когато членовете му изпълняват периодично повтарящи се действия, свързани с организация, координация, изпълнение, управление и отчитане на дейностите и резултатите от съответния проект през периода на реализацията му.

Екипът може да се състои от различен брой членове, като е препоръчително да има поне следните експерти: Ръководител, Счетоводител/Финансов отговорник, Специалист “Търгове, закупуване”.

Какви експерти следва да включите в екипа си за управление и как точно следва да бъдат разпределени техните действия?

Отговор на този въпрос и на много други можете да разберете повече в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

И нека започнем…

За да спечелите от лотарията, трябва да имате не само огромен късмет, но и да сте си купили лотариен билет. Да получите одобрение за проект е доста по-сложна задача, но за сметка на това пък, шанса да спечелите е много по-голям. Ние успяхме. Съвсем-микро предприятие, само с 6 души персонал, успяхме, защото повярвахме, че можем и съм сигурна, че и Вие ще успеете.

Как ще го направите ли? В тази книга ще намерите много полезна информация, която ще Ви бъде добър помощник при писането на Вашият проект.

Ръководството е за предназначено за всички мои колеги, мениджъри, които не само искат, но и успешно носят по десет дини под мишница и които не могат да си позволят ползването на професионален консултант, но това не ги спира да търсят всевъзможни варианти за повишаване конкурентоспособността на управляваните от тях предприятия. Признат е ината на българският предприемач да работи напук в тази сложна бизнес среда и да бъде едновременно и управител, и счетоводител и работник в своята фирма. Безспорно са налице много причини като : несигурност, неяснота, огромен куп от документи и изисквания и изключително неприятното впечатление останало след последната “Технологична модернизация”, които все още колебаят много колеги в решението им да кандидатстват. Въпреки всичко обаче, сега, след като вече проектът ни е не само одобрен, но и успешно приключил, с ръка на сърцето мога да кажа, че писането и управлението на проект не е трудна задача и е напълно по силите на всеки, който не се отказва и с желание се впуска в подобно предизвикателство, което може да му донесе само позитиви.

Ние чакахме и почти в края на изминалият вече програмен период откриха процедурата, която напълно удовлетворяваше нашите очаквания и най-вече големият процент на безвъзмездна помощ, която бе предвидена за микропредприятия: цели 90%. Много консултанти и специалисти, работещи в тази сфера ни отсъдиха нулев шанс на успех, още повече, че ставаше въпрос за доказване на иновативност, което според тях бе загубена кауза. Всички консултанти, към които се обърнах отказаха да работят с нас, поради същата причина и според които щяхме да отпаднем още на първия етап на проверка за административно съответствие с процедурата. Е, ние обаче не се отказахме и спечелихме. Така ще направите и Вие, а аз максимално ще Ви улесня, защото в книгата съм приложила нещо много ценно: попълнен и одобрен формурян и бюджет. Според мен това са най-важните документи, които ще са Ви помощници при писането на Вашето проектно предложение, а отговори на повечето въпроси ще намерите в книгата Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук