ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА


Вашият коментар

Микро, малко, средно или какво предприятие е моето?

Отново много важна тема, която затруднява много кандидати. Наблюденията ми по последните няколко процедури по ОП “Конкурентоспособност” показват, че немалка част от проектите, които не са успели да достигнат до техническа и финансова оценка на проектното си предложение, е свързана именно с допуснати грешки при определянето на своята категория съгласно Закона за малки и средни предприятия. Кандидатът посочва във формуляра какво предприятие е, както и подава изрична декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от същия закон. Именно тази декларация затруднява голяма част от кандидатите, защото в нея се оповестява информация за изминал период. Голямо е объркването и поради факта, че не малко предприемачи имат по няколко фирми, или поне притежават дялове в няколко предприятия, и когато се съберат данните относно: приходи, работници/служители и активи на тези компании, кандидатстващото предпрятие излиза извън обявените в Закона за малки и средни предприятия параметри. Все пак е право на този, който дава парите да поръчва музиката и е напълно нормално всеки, който желае да получи част от тези средства коректно да оповести изискуемата информация. Нерядко кандидати, обявили, че са малки предприятия всъщност се оказват с параметрите на средни, което от своя страна ощетява останалите кандидати, защото в повечето случаи за малки предприятия е предвидена по-висок процент на безвъзмездна помощ.

Важно е да съобразите и изискванията относно минимален оборот, който Упрвляващият орган предварително е обявил в Поканата и Насоките за кандидатстване, както и датата на откриване/регистриране на самото дружество-кандидат. Не забравяйте да съобразите и седалището на регистрация на фирмата, защото ако се намира в селска община (винаги има такъв списък в приложените файлове към документацията), защото в този случай не можете да се възползвате от обявените процедури по „Конкурентоспособност“. Находящите се в селски общини предприятия има подобни процедури по Програмата за развитие на селските райони.

Тук е момента да кажа, че  одобрените за финансиране кандидати, преди да сключат договор за безвъзмездна помощ, отново декларарират дали има нови обстоятелства по критерия за малки и средни предприятия като подават декларацията с актуална информация.

Как се определя дали предприятието е микро, малко или средно?

Подробен отговор на този въпрос с конкретни примери ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами


Вашият коментар

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Продължителността на изпълнение на проекта зависи от Вас и от посоченият краен срок в Насоките за кандидатстване от страна на Управляващия орган. Съобразете тези важни обстоятелства при писането и окомплектоването на проектното проедложение, за да не се окаже, че Вашият предварително посочен план просрочва предварително посоченият срок за финализиране на проектите на Програмата. Важно е за всяка дейност да определите достатъчно време за изпълнение, като предвидите и евентуално непредвидени факти като: евентуална промяна на проекта (например: относно място на изпълнение на дейностите и т.н.), което ще забави самото финализиране. Предвидете и посоченият краен срок за подаване на финален отчет, което можете да оставите като последна дейност във Вашият план за действие, и не се осланяйте на посочената крайна дата, за да не се окажете в неизгодна позиция.

Какво представляват тези дейности и в каква поредност следва да се изпълнят?

Според мен всеки проект би било добре да стартира с дейност №1: “Сформиране на Екип за управление и изпълнение на проекта”. Продължителността на тази дейност е добре да бъде в рамките на месец-два, защото на този етап е необходимо да се уточнят членовете на екипа, както и да се разпределят техните отговорности и задължения, която информация следва да присъства и във формуляра за кандидатстване.

Вече писахме относно Екипа за управление и изпълнение на проекта и колко важно е да определите експертите в неговия състав и да разпределите конкретните им отговорности.

Разбира се, освен тази дейност във формуляра за кандидатстване, следва да опишете и другите дейности, които сте планирали и тяхната продължителност.

Подробно описание на самите дейности и примерни такива с начина им на отчитане,  ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ПЛАНИРАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФОРМУЛЯРА

Що е то планиране и как да бъде описано във формуляра?

Всеки от нас планува. Планираме своята почивка, ежедневие, обяд, опитваме се да плануваме бъдещето си, както и това на нашите деца. Компаниите следват своя план-график на производство, продажби и в края на планирания период отчитат резултатите от извършените дейности. Планирайки, например своята почивка, Вие определяте периода, в който ще Ви бъде удобно и възможно да се възползвате от нея, ще определите бюджет, като предварително сигурно ще сте разгледали офертите на няколко фирми/туристически агенции, като всеки летовник най-вероятно ще си направите клипчета или поне ще запечатате спомени със снимки, които ще покажете на своите близки и познати, за да споделите с тях приятните моменти. След като се приберете ще установите дали сте успели да изпълните планираният от Вас бюджет или сте в преразход и ще Ви е трудно да изкарате до следващата заплата. Колкото и да е груб примера, той показва, че всеки планира непрекъснато и не трябва да се притеснявате от таблицата, в която следва да маркирате с цветно месеците за всяка една от дейностите, които ще извършите последователно и в точно определен график за реализирането на Вашия проект.

Планът за действие трябва да бъде достатъчно подробен, за да даде представа за последователността и реалистичността на всяка една дейност от гледна точка на нейната подготовка и реализация.

Подробно описание на самите дейности ще откриете в темата „Продължителност и план за действие“, а примерни дейности с детайлно описание и съпоставяне с начина на отчитане,  ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ЩО Е ТО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ?

Какво всъщност представлят тези дейности?

В общи линии: ако проектът Ви бъде одобрен за финансиране, то ще следва да поставите табела/и, както и стикери на оборудване, ако такова е предвидено. Тези разходи са допустими и биват верифицирани. Обикновено има изрични указания за допустимият размер на дейностите.

Управляващият орган строго следи за спазването от бенефициентите на изискванията за информация и публичност, които са ясно разписани в раздел 1 „Информиране и публичност”, чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.

По-долу има кратко извлечение:

“За всички доставки и услуги, извършени по договора за безвъзмездна помощ, финансиран от ЕС, във всички обяви, публикации, изработени материали, рекламни клипове и др., свързани с проекта, бенефициент е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (табели, стикери, съобщения в медиите и др.) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, на английски и български език (включването на текст на английски език не е задължително).

Какво може да коства неизпълнението на дейностите по визуализация?

Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи .

Подробно описание на изискванията за визуализация ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ИНОВАЦИИ

Всеки харесва иновациите и се стреми да ги притежава. Производителите на смартфони, телевизори и компютри почти ежедневно ни заливат с купища нови предложения, всяко превъзхождащо конкурентното, с редица благини и полезни модификации. Телефоните отдавна не са просто устройства, с които можем да провеждаме разговори. Освен това, те са и фото- и видео-камери, компютри, геймърски конзоли, органайзери и какво ли още не… Скоро ми показаха приложение за мобилни телефони, което измерваше телесна температура и бях много радостна, не само защото термометърът ми бе развален, но и защото открих още един възможен вариант за употреба на това вълшебно апаратче.

Това са иновациите: решения в резултат на новаторска дейност, с практическо приложение, носещи успех, чиято основна задача е да бъдат полезни в ежедневието на човека.

Дефинициите, които Управляващият орган възприема  за тях:

-Продукт (стока, услуга): който е нов за кандидата или е значително усъвършенстван по отношение на неговите характеристики ли предвиждана употреба- посоченото включва съществени подобрения в техническите параметри, компонентите и материалите, вградения софтуер, степента на удобство при ползване или някакви други функционални характеристики. Иновативният продукт може да представлява както краен продукт за продажба на трети лица, така и база за производство на други стоки или представяне на услуги.

Какво ще внедрявате: продукт (стока, услуга) или процес? Нека кажем по няколко думи за тях, ако все още не сте избрали.

Подробно описание на иновациите, изискванията на Управляващия орган и начина за патентоване съгласно действащото законодателство, както и възможностите за доказване на иновативност и собствена разработка, ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук


Вашият коментар

ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ

В тази глава реших да обобщя две важни теми от проектният фиш, които присъстват неизменно във всяка процедура. Това са: индикаторите за успех и съответствието на проекта с хоризонталните политики на Европейския съюз. Освен, че са взаимосвързани логически, двете теми следва да бъдат добре осмислени от кандидатите, защото при одобряване и финансиране на проектното предложение, бенефициентите ще следва да отчитат степента на тяхното постигане след реализирането на проекта си. Неведнъж в книгата подчертавам, че всяка точка, даже половинка са от изключително значение за това дали ще получите финансиране или ще останете от страната на одобрените, но за съжаление не получили средства, поради тяхното изчерпване. Затова, пишейки проектното си предложение, следва да се стремите не просто да получите минималният сбор от от точки, които ще Ви класират за оценка. Крайната Ви цел е: финансиране и сключване на договор, което означава, че четейки проекта Ви, оценителите следва да повярват във Вашата идея, нейната реалистичност и изпълнимост. Само тогава те ще Ви присъдят максимума по възможно най-много от критериите.

Индикаторите за успех представляват количествени мерки за постигнати резултати или изпълнените цели, които кандидатите предварително са си поставили. Във формуляра за кандидатстване трябва да включите информация за тях като съобразите доколко са подходящи и обективно измерими с Вашата идея и целите на Програмата. Ако проектът Ви премине “първото сито на проверка” относно административното съотвествие по отношение на допустимостта, оценителите ще извършат техническа и финансова оценка, а индикаторите за очаквани резултати са важни критерии, по които можете да получите добри точки.

Какво представляват индикаторите за успех, как да ги опишете коректно в своя формуляр за кандидатстване и как да не пропуснете толкова важното съответствие с хоризонталните политики на ЕС?

 Отговор на този въпрос и на много други можете да разберете повече в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук